Ciclul II - Masterat

  I.      PROGRAME DE STUDII

Admiterea – 2017
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, la ciclul II, Masterat

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii: 17 iulie – 31 august 2017.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 08.30. 

 

 

 

Facultatea

 

 

Denumirea programului de masterat (specializării)

 

 

Name of the master's program

Durata studiilor/

Срок обучения/

Duration of Studies

(an/год/year)

 

 

Numărul de credite

 

 

 

 

DREPT

Dreptul afacerilor

Business Law

1,5

90

Instituţii de drept privat

Institutions of Private Law

1,5

90

Ştiinţe Penale

Criminal Sciences

1,5

90

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

Institutions of Constitutional Law and Administrative Law

1,5

90

Drept internaţional şi instituţional

International and Institutional Law

1,5

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE

Business Management şi Antreprenoriat

Business Management and Entrepreneurship

 

2

120

Managementul Marketingului Strategic

Strategic Marketing Management

 

2

120

Marketing şi logistică

Marketing and Logistics

2

120

Politici comerciale şi drept vamal

Trade Policy and Customs Law

2

120

Managementul resurselor umane şi leadership

Human Resource Management and Leadership

2

120

Finanţe, Investiţii şi Banking

Finance, Investment and Banking

2

120

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

Finance, Taxes and Accounting

2

120

Finanţe şi contabilitate internaţională

Finance and International Accounting

2

120

Management contabil, expertiză şi audit

Accounting Management, Audit and Expertise

2

120

Control financiar-fiscal

Financial and Tax Control

2

120

Politici de integrare şi business internaţional

Integration Policies and International Business

2

120

Management, marketing şi logistică în transport

Management, Marketing and Logistics in Transport

2

120

Turism internaţional şi managementul în industria ospitalităţii

International Tourism and Hospitality Management

2

120

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

Clinical Psychology and Psychological Counseling

2

120

Psihologia socială

Social Psychology

2

120

Economie socială şi managementul proiectelor sociale

Social Economy and Management of Social Projects

2

120

Management şi consiliere în asistenţa socială

Management and Counseling in Social Work

2

120

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Management of Social and Health Services

2

120

Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar

Psycho-Pedagogy in High School, Vocational and University Education

1,5

90

Management educaţional

Educational Management

2

120

Psihologia juridică

Legal Psychology

2

120

Managementul organizaţional şi al resurselor umane

Organizational and Human Resource Management

2

120

Studii avansate în asistenţa socială şi expertiza socială

Advanced Studies in Social Work and Social Expertise

 

2

120

 

 

 

 

 

 

LITERE

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

Applied Foreign Languages in Tourism and International Trade

2

120

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice

 

Traducere şi documentare multilingvă: limbi germanice

 

Traducere şi documentare multilingvă: limbi asiatice

Multilingual Translation and Documentation: Romanic Languages

 

Multilingual Translation and Documentation: Germanic Languages

 

Multilingual Translation and Documentation: Asian Languages

2

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE

Management şi politici de mediu

Environmental Policy and Management

2

120

Managementul serviciilor de frumuseţe şi recuperare

Beauty Services Management and Recovery

2

120

Managementul resurselor naturale

Natural Resources Management

2

120

Ecologie industrială

Industrial Ecology

2

120

Design de landşaft

Landscape Design

2

120

Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi

Management of Forest Resources and Green Spaces

2

120

Tehnologia medicamentului

Drug Technology

2

120

Tehnologia industrială a medicamentelor

Drugs  Industrial Technology

2

120

Ecologie şi  protecţia mediului

Ecology and Environment Protection

2

120

 

 

 

 

 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ŞI JURNALISM

Studii regionale 

Regional Studies

 

2

120

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare

Diplomacy, Security, Business and Communication

2

120

Globalizare, etnicitate şi cultură 

Globalization, Ethnicity and Culture

2

120

Istorie globală şi comparativă 

Global and Comparative History

2

120

Identitate, comunicare interetnică şi cetăţenie

Identity, Interethnic Communication and Citizenship

2

120

Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice

Journalism, Imagology and Public Relations

2

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

Administrarea reţelelor de calculatoare

Computer Networks Administration

1,5

90

Calculatoare, sisteme şi reţele informatice

Computers, Systems and Computer Networks

1,5

90

Cercetări aplicative în arta decorativă

Applied Research in the Decorative Art

1,5

90

Design şi arta în textile

Design and Art in Textile

1,5

90

Designul structurilor şi produselor din tricot

Knitting and Knitwear Design

1,5

90

Tehnologii moderne  în design vestimentar

Modern Technologies in Fashion Design

1,5

90

Prelucrarea informaţiei în sisteme şi reţele

Information Processing in Systems and Networks

2

120

Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii

Information and Communication Systems Security

1,5

90

Sisteme  informaţionale

Information Systems

1,5

90

Sisteme  multimedia

Multimedia Systems

1,5

90

Tehnologia  produselor de program

Technology of the Software

1,5

90

Tehnologii  informaţionale mobile

Mobile Information Technologies

1,5

90

Tehnologii informaţionale în business intelligence

Information Technologies in Business Intelligence

1,5

90

Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor

Information Technologies in Data Transferring and Processing

1,5

90

Tehnologii moderne în design interior

Modern Technologies in Interior Design

1,5

90

Tehnologii şi aplicaţii Web

Web Technologies and Applications

1,5

90

 

 

  II.      ACTE

Dosarul candidatului la studii  va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

c) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3x4 cm.

  III.      FACILITĂȚI

 

  1.  Se oferă  absolvenţilor ULIM a ciclului I - licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II - masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
    • Scutire de 15 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2017;
    • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017;
  2. Se oferă  absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017

  IV.      Contacte


Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

oficiu 438

Tel.: (+373 22) 220020


19.06.2017